DS

Yajuu Keiji: Tokyo Douji Tahatsu Tero o Chinatsu Seyo! (NDS, Success): 6 / 6 / 4 / 6 – (22/40)
Long Vacation: Iruka to Watashi (NDS, Starfish ID): 4 / 5 / 4 / 5 – (18/40)
Dragon Ball DS (NDS, Bandai Namco): 8 / 8 / 7 / 7 – (30/40)
Illumi Slight: Hikari no Puzzle (NDS, Interchannel): 6 / 6 / 7 / 7 – (26/40)
Ochishi Keiji: Keiji-San, Watashi ga Arimashita (NDS, Success): 7 / 7 / 7 / 6 – (27/40)

Link