Tact of Magic (Wii, Nintendo): 8 / 8 / 8 / 7 – (31/40)
Pro Yakyuu Team o Tsukurou! 2 (NDS, Sega): 10 / 9 / 8 / 9 – (36/40)
Simple DS Series Vol. 48: The Saibanin: 1-tsu no Shinjitsu, 6-tsu no Kotae (NDS, D3): 8 / 6 / 6 / 5 – (25/40)
Yuuzai x Muzai (NDS, Bandai Namco): 8 / 8 / 8 / 8 – (32/40)
Sloan to Michael: Nazo no Monogatari (NDS, Level 5): 8 / 8 / 8 / 8 – (32/40)

Link