mii_shirt_details.jpg

mii_shirt_back.jpg

Source: Kotaku